Årsmøte Leksvik Båtforening

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2016

Leksvik Båtforening tirsdag 1 Mars kl. 1900
Oppmøte: 16 av lagets medlemmer møtte på årsmøtet, som ble avholdt i Kommunestyresalen på Kommunehuset.

1 Innkalling og sakliste ble godkjent av årsmøtet.
2 Valg av møteleder (Åsmund Lerstad), sekretær (Eva Lutdal) og 2 medlemmer til å skrive under protokoll (Rune Halvorsen og Per Arne Odden).
3 Årsberetningen for 2015 ble presentert av leder Åsmund L (utsendt ved innkalling).
4 Regnskap med revisjonsberetning ble lagt fram av Evald Nilsen (kasserer).Revisjon av regnskapet er gjort av Per Ivar Winge og Tore Dahl.Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.
5 Fastsetting av årsavgift, avgifter, strømpriser og godgjøring til styret. Styrets forslag til årsmøtet var som følger:
- Ingen økning av godtgjørelse til styret.
- Styret foreslår at nye priser på innskudd øker tilsvarende konsumprisindeksen. Om andre uventede prisstigninger på forbruksmateriell (Brygger etc.) inntreffer, har styret fullmakt til å justere disse ved behov.
- Ingen økning på strømavgiften. Alle tre punktene ble vedtatt som foreslått.
6 Ny slipp: Åsmund oppsummerte kort møtevirksomhet og prosjekteringsarbeidet med ny slipp fram til nå.
Styrets opprinnelige innstilling til årsmøtet: LBF godtar anbud fra H. Myrabakk, og bygger ut slippen for kr. 1.708.000. Det er nå kommet et justert tilbud fra samme entreprenør på kostnad kr. 1.180.000, etter noen forenklinger foreslått av entreprenør.Vinsj er ikke inkludert i dette overslaget (ca 105.000 + montering). Tillegg på 133.000 i uforutsette utgifter (10% av alle arbeider) bør legges til overslaget av LBF.Ny totalsum blir da kr. 1.830.800. Kasserer E. Nilsen la fram finansieringsplan for arbeidet, basert på opprinnelig kostnad på 1.700.000. Planen forutsetter at driften på havna fortsetter som i dag. Antatt årlig økning i likviditet på rundt 230.000.Foreslått låneramme må settes til ca 1.000.000 (etter justering av kostnad).Nedbetalingsplan i utgangspunktet mulig over fire år, men kan tas over lengre tid. Innspill fra årsmøtet: Sikre lang nok nedbetalingstid, forhandle rente, annuitetslån (ikke serie). Finansieringen anses ikke som et problem av styret eller av årsmøtet. Byggetrinn to (ferdigstilling av bygget, treverk/tak) er ikke innregnet, dette er tenkt reist på dugnad. Enstemmig årsmøtevedtak: LBF godtar anbud fra H. Myrabakk, og vedtar å bygge ut slippen for kr. 1.830.800.
7 Budsjett for 2016 ble lagt fram av kasserer, men med endring i posten Renter banklånpå kr 25.000. Årets resultat 2016 blir da endret fra -67.000 til -42.000 (noe redusert overskudd). Budsjettet ble godkjent av årsmøtet.
8 Vedtektsendringer. Styret foreslår at «styremedlem» tas ut av styret. Alle funksjoner som slippsetter1, tilsynsmann, dugnadsbestyrer er fullverdige medlemmer av styret.Vi anser derfor dette som et godt og bredt styre, uten styremedlem. Det blir da totalt 7 medlemmer i styret. Forslaget ble vedtatt av årsmøtet.
9 Styret har ikke mottatt noen saker inn til årsmøtet 2016.
10 Valg.Følgende ble valgt på grunnlag av valgkomiteens forslag til tillitsmenn i Leksvik båtforening for 2016.
Leder:Åsmund Lerstad (gjenvalgt)
Kasserer:Evald Peter Nilsen (gjenvalgt)
Slippsetter:Edmund Kristiansen (ikke på valgt)
Tilsynsmann:Øyvind Ruud (ikke på valg)
Sekretær:Fredrik Grøntvedt (innvalgt)
Nestleder:Arnt Kristian Tetlimo (Ikke på valg)
Dugnadsbestyrer:Rune Svendsen (Valgt inn for ett år (erstatter Rødsjø))
Revisor: Tore Dahl (Gjenvalgt) og Per Ivar Winge (Gjenvalgt)
Valgkomite 2017: Arnt Jørund Brandås (Gjenvalgt) Terje Aunan (Ikke på valg) Torfinn Grøntvedt (Ikke på valg). Alle de innstilte var forespurt. Valgkomiteen 2016 har bestått av: Arnt Jørund Brandås, Terje Aunan og Torfinn Grøntvedt.
11. Eventuelt/ diskutert/ til info.
- Hvilke formål bør LBF støtte i løpet av året? Til nå: Redningsskøyta. Fortsette med dette/ andre formål?
- Diskutert: Hvordan bør bruk av eget båtutsett avgiftsbelegges? Forskjell på medlemmer /ikke-medlemmer? Skal ny slipp markedsføres åpent i Trondheimsfjorden, og bør evt. LBF`s egne medlemmer ha fortrinnsrett til bruken av slippanlegget?
- Medlemmenes holdninger til eget båthold i havna. Noen fører ikke tilstrekkelig tilsyn med egne båter (snørydding, lensing, fortøyninger). Noen båter må stadig «reddes» av båtforeninga, disse kan også sette andre båter/ bryggeanlegget i fare. Ulike forslag: legge en redningsavgift på disse, direkte kontakt og pålegge den enkelte forbedringer etter behov. Vurdere et evt tillegg til §12 (Forsikring/ansvar) i vedtektene til neste årsmøte?-Trondheimsfjorden Båtunion har fått opp egen hjemmeside – anbefales å besøke.-Det ble avslutningsvis orientert noe rundt kjøpet av dieselanlegget og avtalen med Leksvik Dykkeklubb rundt dette. LBF har betalt kr 25.000 for anlegget. Leksvik, 1.mars 2016 Eva Lutdal (ref)

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2015

Last ned årsmøtedokumentene ved å trykke på linken:  Årsmøtepapirer 2015

 

Leksvik Båtforening torsdag 5 Mars kl. 1900

Oppmøte: 24 av lagets medlemmer møtte på årsmøtet, som denne gangen ble avholdt i

kantina på Kroa Produkter.

 1. Innkalling og sakliste ble godkjent.
 2. Valg av møteleder (Åsmund Lerstad), sekretær (Eva Lutdal) og 2 medlemmer til å skrive under protokoll (Knut Landsem og Håkon Selli).
 3. Årsberetningen ble presentert av leder Åsmund L.
 4. Regnskap med revisjonsberetning ble lagt fram av Evald Nilsen (kasserer) og godkjent av årsmøtet.
 5. Fastsetting av årsavgift, avgifter, strømpriser og godgjøring til styret.
  Vedtak om at bryggeavgiften økes årlig, tilsvarende konsumprisindeksen.  Medlemsavgiften økes fra kr. 350 til 500kr for å dekke inn kostnader ved kollektivt medlemskap i KNBF. Ingen økning av strømavgiften eller godtgjørelse til styret.
  Det ble vedtatt at nye innskudd (som avskrives over 10 år) skal justeres i samsvar med faktisk kostnadsnivå, og det nye styret ble gitt myndighet av årsmøtet til å fastsette nye priser. 
 6. Budsjett for 2015 ble lagt fram av kasserer. Budsjettet ble godkjent av årsmøtet.
 7. Vedtektsendringer.  Følgende endringer ble vedtatt av årsmøtet:
 • §4 Ledelse og sammensetning – «Tre nummererte varamedlemmer for styremedlemmene» tas ut, erstattes med ett styremedlem.
  Årsmøtet regulerer funksjonstiden for styremedlemmene slik at leder og nestleder ikke velges samme år.
  Tallfesting av et minimum årlig antall styremøter tas ut.
 • §5 Årsmøte - Innkallingen skjer via SMS og epost.  Årsmøtepapirene inneholder saksliste, regnskap og saker som er fremmet for årsmøte av medlemmene. Innkallingen skjer senest 14 dager før årsmøtet. De som ikke har tilgang på epost får papirene via posten. Saker fra medlemmer som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 15. januar (endret dato).  Valg av varamedlemmer tatt ut, jf. endret styresammensetning.
 • §10 Valgkomite – «Valgkomiteens forhandlinger protokolleres i foreningens møtebok» fjernes.
 • Fullstendige og reviderte vedtekter: se vedlegg/ LBF hjemmeside.

8.  Styret har ikke mottatt noen saker inn til årsmøtet 2015.

9.  Valg. 

Følgende ble valgt inn på grunnlag av valgkomiteens forslag til tillitsmenn i Leksvik båtforening for 2015: Edmund Kristiansen (slippsetter, gjenvalg), Øyvind Ruud (tilsynsmann, nyvalg), Arnt Kristian Tetlimo (nestleder, gjenvalg), Dag Kjetil Rødsjø (dugnadsbestyrer, nyvalg).  Tore Dahl og Per Ivar Winge gjenvalgt som revisorer. Terje Aunan og Torfinn Grøntvedt ble valgt inn til valgkomite.  Alle de innstilte var forespurt. 

Valgkomiteen 2015 besto av: Arnfinn Berget, Knut Bergersen, Arnt Jørund Brandås.  Årsmøtet takker valgkomiteen for godt arbeid. 

 

10. Bygging av ny slipp.

Leder Åsmund la fram status og planer for slippen, så langt: Graving, masse, betong, armering, betong, bygg for vinsj/ spyler/ verktøy, rensing av avløpsvann.  Vann og avløp, ny vinsj, elektrisk installasjon.  Slippen kan med ny vinsj ta noe større båter enn i dag. 

Det vil søkes om økonomisk støtte til bygging av slippen fra kommunen, banker, lokale bedrifter og fond. 

Det ble reist spørsmål om mulighet for å ta opp seglbåter, men dette vil kreve mer og dyrere utstyr.  En ser for seg mulighet for å selge båtoppsett utenfor båtforeninga, for å ta inn noe inntekt der.  Betalingskasse for utkjøring med egen henger.  Behovet for toalett i forbindelse med slippen bør vurderes.

En del av jobben regner foreningen kan gjøres på dugnad.  Støyp er fagarbeid, og må gjøres forskriftsmessig.  Huset kan settes opp på dugnad.

Styret bør forhøre seg om hvordan andre store slipper er bygget, få tips fra båtforeninger med erfaring fra bygging av slipp.

En kan se for seg en mulighet for å dele opp arbeidet med slippen i to byggetrinn, dersom behov.

På spørsmål fra årsmøtet angående drivstoff, ble det gjort rede for at dieseltanken tømmes helt foran hver gang den fylles opp, dette er forebyggende tiltak med hensyn til kondens.  Det foreligger pr i dag ikke planer om å få til bensinfylling, dette krever mer sikkerhetstiltak.

Nyeste kommentarer

11.02 | 10:37

Hvorfor har ikke Leksvik Båtforening egen Facebookside. Kunne ha vært kjekt å hatt en egen side hvor medlemmer kan utveksle div. båtrelatert stoff!!!
F.eks.: https://www.facebook.com/groups/sivertsvikhavn/?fref=t

...
02.08 | 12:02
Fotoalbum har mottatt 1
19.06 | 15:06
Nyheter har mottatt 4