Vedtekter for Leksvik Båtforening.

Vedtatt på Årsmøte 2016.

 § 1. Navn

Foreningens offisielle navn er Leksvik Båtforening

§ 2. Formål

Båtforeningens formål er å fremme interesse for småbåtsaken, bidra til trygg ferdsel på sjøen, skaffe en trygg og lett adgang til bruk av motor- og andre småbåter for medlemmene i ferie og fritid.

Båtforeningen vil samarbeide med havnevesenet, Leksvik kommune og andre aktuelle lag og foreninger.

Båtforeningen vil arbeide for å legge til rette for en trygg havn, fornye og vedlikeholde anlegg, legge til rette for nye utleggs- og opplagringsplasser og andre servicetilbud.

Båtforeningen vil arbeide for et godt samhold mellom medlemmene, legge til rette og delta til felles hygge og formidle kunnskap om sjøvett og bruk av båt.

§ 3. Medlemmer

Søknad om medlemskap sendes skriftlig til styret.

Det opptas fortrinnsvis medlemmer fra Leksvik eller som har tilknytning til Leksvik.  Alle medlemmer med båtplass skal inngå leiekontrakt med Leksvik Båtforening på eget skjema med begge parters underskrift. Medlemskapet er gjeldende og juridisk bindende når kontrakten med Leksvik Båtforening er signert. Ikke underskrevet leiekontrakt kan medføre eksklusjon.

§ 4. Ledelse og sammensetning

 

Medlemmer av styret velges av årsmøtet for to år ad gangen med mulighet for gjenvalg for ytterligere to år. Styret består av:

 

 • Leder
 • Nestleder og tilsynsmann for havna
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Slippsetter, inntil 2 personer. Slippsetter 1 er fast medlem i styret
 • Dugnadsbestyrer

Årsmøtet regulerer funksjonstiden for styremedlemmene slik at leder og nestleder ikke velges samme år.

Styret har den administrative myndighet i henhold til vedtektene og årsmøtevedtak, og skal sørge for den daglige drift av båtforeningen.

Styret skal føre protokoll fra møter samt føre regnskap.

I henhold til gjeldende vedtekter skal styret besørge alle løpende foretninger, sammenkalle til årsmøte, gjennomføre styremøter, ivareta og forvalte båtforeningens økonomi. Styret skal ved hvert årsmøte legge frem årsmelding og revidert regnskap.

Ved større økonomiske forbedringer/investeringer skal dette legges frem for årsmøte.

Styret er beslutningsdyktige når minst 3 styremedlemmer er til stede. Ved samme stemmetall er leders stemme avgjørende.

Styret innkaller til dugnad etter behov jfr. § 6.

Styret kan selv fungere som arbeidsutvalg for de forskjellige arbeidsområder og oppgaver, eller oppnevne arbeidsutvalg hvor styret finner det hensiktsmessig.

§ 5. Årsmøte

Årsmøte er det høyeste organ i Leksvik Båtforening og avholdes hvert år innen utgangen av april.

Innkallingen skjer via SMS og epost.  Årsmøtepapirene inneholder saksliste, regnskap og saker som er fremmet for årsmøte av medlemmene. Innkallingen skjer senest 14 dager før årsmøtet. De som ikke har tilgang på epost får papirene via posten.

Saker fra medlemmer som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 15. januar.

For at årsmøte skal være beslutningsdyktige, må det minst være 10 medlemmer. Er det mindre enn 10 fremmøtte berammes ekstraordinært årsmøte på vanlig måte. Dette ekstraordinære årsmøte er beslutningsdyktige uavhengig av antall fremmøtte.

Styret kan når de finner det påkrevet eller når minst 1/3 av medlemmene sender skriftlig anmodning om det, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Reglene for innkalling som ved ordinært årsmøte.

Avstemning kan kun skje ved personlig fremmøte.

Årsmøtets beslutninger vedtas med simpelt flertall.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Behandlingen av vedtektsendringer ved andre gangs ekstraordinært årsmøte gjelder simpelt flertall, ved stemmelikhet teller leders stemme.

Årsmøte skal behandle:

 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Innkomne saker
 • Avgifter: årsavgift – leie – slipp
 • Godtgjørelser
 • Valg: Leder – styremedlemmer – 2 revisorer – valgkomite 

 

§ 6. Alminnelige bestemmelser    

Alle medlemmer skal til en hver tid rette seg etter de gjeldende vedtekter og lover for Leksvik Båtforening, og i felleskap være med å holde orden og skape trivsel.

Alle som har betalt innskudd og har båtplass i havna, skal betale årsavgift og årlig bryggeavgift (som sist registrert på eier) fra og med 1/1 2012, selv om plassen i perioder kan ligge tom.  Leksvik Båtforening disponerer da utleie av plassen til korttidsleie.

Årsavgift (eller andre avgifter) som ikke er betalt etter purring med varsel om inkasso etter gjeldende inkassolov, oversendes til rettslig inkasso. Dersom skyldig beløp ikke kan innfris på denne måten, opphører medlemskapet automatisk gjennom et skriftlig varsel. Båten kan bli satt i land på eiers regning og ansvar. Eventuelt resterende innskudd avregnes.

Alle medlemmer under 75 år med båtplass er forpliktet til å delta på dugnad hvert år eller når styret pålegger dette. De som ikke deltar i dugnad etter pålegg må betale for manglende innsats. Summen fastsettes av styret hvert år.

Alle medlemmers innskudd avskrives med 10 % pr. år fra og med 1/1-2012

Medlemmer som med sin opptreden virker fornærmede, vekker anstøt, virker til skade for foreningen, misbruker foreningens navn, merke eller flagg, tar seg til rette uten styrets godkjenning, ikke retter seg etter styret eller den til enhver tids gjeldende vedtekter, kan ekskluderes av styret for kortere tid eller alltid. 

Leksvik Båtforening heretter benevnt LBF registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer: Navn, adresse, fødselsår, mobilnummer, epost-adresse og båtplass, og deler disse person-opplysningene med Kongelig Norsk Båtforbund, heretter benevnt KNBF. Dette gjøres for at LBF skal kunne bruke KNBF’s web-baserte havneadministrasjons og medlemssystem, slik at alle medlemmer kan få tildelt medlems-nummer og dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordeler. I tillegg deler LBF personopplysninger med RS småbåtregistret i forbindelse med registrering av båt og kontroll av registrering. LBF trenger også dette registret for å kunne administrere medlemskapet. Styret for LBF og revisor har tilgang til registeret. Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig til Leksvik Båtforening. Alle personopplysninger slettes omgående ved skriftlig oppsigelse av medlemskapet i LBF.

 

§7. Eksklusjon

Medlemmer som er ekskludert av styret må straks forlate foreningen. Tildelt båtplass fraflyttes innen 14 dager etter mottatt rekommandert brev. Innen samme frist skal utestående oppgjør mellom partene være oppgjort. Dersom dette ikke overholdes kan styret fjerne ev. båt på eiers regning og ta pant i båten til oppgjøre er avgjort.

Eksklusjon kan innankes for årsmøtet.

§8. Eierskifte av båt.

Ved eierskifte av båt som fortsatt skal ligge i havna må dette dokumenteres skriftlig til styret. Ny eier må være medlem, ha egen plass eller inngått tidsbestemt leieavtale og ha inngått skriftlig leieavtale med styret.

Heftelser/pant som foreningen har i aktuell båt overføres ny eier.

§9. Båtplass

Ved tildeling av båtplass skal ansiennitet fra innsendt søknad legges til grunn. Overdragelse ved død eller uførhet, til ektefelle/samboer eller nedadgående linje går foran ansiennitet.

Ved nedadgående linje må mellomlegg betales tilsvarende differansen mellom innskudd på ny båtplass ved overdragelsen tidspunkt og gjenstående innskudd.

Båtplass kan ikke utlånes eller framleies.  All utleie går gjennom båtforeningen.

§10. Valgkomite  

Hvert ordinært årsmøte velger en valgkomite komiteen velger selv leder.

Komiteen legger frem innstillinger til alle valg ved påfølgende ordinære årsmøte.  

Styremedlemmer kan ikke velges til valgkomiteen.

Medlemmer i valgkomiteen kan ikke innstilles til valg.

§11. Slipp/ opplagringsplass

Slippvogn og kran brukes kun av slippsetter eller hans stedfortreder.

Hensetting av båter og utstyr på foreningens område skjer kun etter slippsetters godkjenning og henvisning. Avgift for oppstilling eller lagring fastsettes av årsmøte.

§12. Forsikring/ ansvar.

 

Alle båter skal til enhver tid være ansvarsforsikret. Alle båter skal være registrert i småbåtregistret og årlig avgift skal være betalt.

 

Båtforeningen bærer ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå på båtene. Det er det enkelte medlem som er ansvarlig for egen båt og eventuelle eiendeler.

 

Båtforeningen er forpliktet til å holde havna forsikret mot ansvarskrav, samt forsikre de materielle verdier i havna mot brann og naturskade. 

 

§ 13. Utmelding

Utmelding skjer skriftlig til styret. Alle rettigheter og forplikter opphører umiddelbart.

Ved oppsigelse av båtplass tilbakebetales tilgodehavende av innskudd når båtplassen blir utleid av styret til ny leietaker, dog senest innen et år etter utmeldelsen.

§ 14. Oppløsning av Leksvik Båtforening.

Oppløsning av Leksvik Båtforening kan bare skje ved 2/3 flertall over to påfølgende ordinære årsmøter.

 

Nyeste kommentarer

11.02 | 10:37

Hvorfor har ikke Leksvik Båtforening egen Facebookside. Kunne ha vært kjekt å hatt en egen side hvor medlemmer kan utveksle div. båtrelatert stoff!!!
F.eks.: https://www.facebook.com/groups/sivertsvikhavn/?fref=t

...
02.08 | 12:02
Fotoalbum har mottatt 1
19.06 | 15:06
Nyheter har mottatt 4